اخبار

اعزام سرگروه های صالحین

در راستای تشویقی جشنواره صالحین تعداد 25 نفر از برادران به سفر مشهد مقدس اعزام گردیداند در اردوی سه روزه مشهد مقدس در بین بسیجیان نشست همفکری برگزار گردید.

در راستای تشویقی جشنواره صالحین تعداد 25 نفر از برادران به سفر مشهد مقدس اعزام گردیداند در اردوی سه روزه مشهد مقدس در بین بسیجیان نشست همفکری برگزار گردید.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید