اخبار

برگزاری حلقه های سرگروه ها

برگزاری حلقه سرگروه ها بسیج کارگری استان هرمزگان با حضور برادر آزادی مسئول سازمان بسیج کارگری وحاج آقا خیراندیش ومربیان و سرگروه ها ی صالحین برگزار گردید. درابتدا جلسه برادر آزادی در خصوص هدف از برگزاری حلقه های صالحین را تربیت نیروی انسانی مومن ؛ بصیرو توانمند می باشد .که این افراد مومن و بصیرو توانمند در خدمت تولید و پیشرفت کشور قرار بگیرد .اگر ما در حلقه های صالحین به این برسیم . ما در برنامه خود موفق بوده ایم .در ادامه برادر خیراندیش به عنوان تعلیم وتربیت سازمان بسیج کارگری استان به نقطه نظرات در خصوص صالحین و چگونگی ارتباط بین سرگروه ها و مربیان و سرمربی پرداخت و در ادامه تعدادی از سرگروه ها مسائل خود را بیان نموده اند.

اضافه کردن دیدگاه جدید