اخبار

رئیس شورا عالی قشر کارگری استان :

بسیج کارگری با ترویج روحیه ایثار و از خود گذشتگی در بین کارگران نقش مهمی در به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد ایفا نموده اند.

برادر امین نقدی رئیس شورا عالی قشر کارگری در جمع اعضاء جهت هرچه با شکوه تر برگزاری هفته بسیج کارگری بیان کردن: که با برنامه ریزی انجام شده و حضور حداکثر در برنامه های ذیل و انعکاس دستاوردهای بسیج کارگری در این خصوص نسبت به بیان این دستاورد که فقط  با شعار <<ما می توانیم>> و روحیه بسیجی امکان پذیر بوده است و همانطور که بسیجیان کارگر با استفاده از روحیه بسیجی ثابت کردن که تمام کارها شدنی هست و از مسئولین هم خواست که برای حل مشکل کارگران همت مضاعف بنمایند.

اضافه کردن دیدگاه جدید